• Bảo Ân

      Giám Đốc

      Bảo Ân tốt nghiệp thạc sĩ về y tế công cộng tại Đại học Amsterdam. Ông có hơn mười lăm năm kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan y tế của chính phủ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

    TOP